0987

การสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า จังหวัดชลบุรี

การสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า จังหวัดชลบุรี

วันที่ 6-8 มีนาคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายสมคิด มูลเมือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ซึ่งได้กำหนดให้มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ทักษะด้านการถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ข้าว และการจัดทำสื่อสำหรับการประชาสัมพันธ์ ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 35 คน