0987

เข้าร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมจัดเวทีชุมชน ร่วมกับสำนักเกษตรอำเภอพิชัย

เข้าร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมจัดเวทีชุมชน ร่วมกับสำนักเกษตรอำเภอพิชัย

 

วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายนคร สอนอุ่น เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมจัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ตามหนังสือเชิญของสำนักเกษตรอำเภอพิชัย แก่กลุ่มเกษตรกรจากสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด จำกัด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย นำโดย นายเสวก ผาคำ ผู้จัดการแปลง และมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม 30 ราย