0987

เข้าร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมจัดเวทีชุมชน แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์พัฒนาชุมชนผลิตข้าว (หาดกำแพง)

เข้าร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมจัดเวทีชุมชน

แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์พัฒนาชุมชนผลิตข้าว(หาดกำแพง)

 

วันที่ 12 มีนาคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายสมคิด มูลเมือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมจัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ตามหนังสือเชิญของสำนักเกษตรอำเภอพิชัย แก่กลุ่มเกษตรกรจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์พัฒนาชุมชนผลิตข้าว (หาดกำแพง)

มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม 30 ราย