0987

เข้าร่วมประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2561 "ยกระดับข้าวไทยด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี"

เข้าร่วมประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2561 "ยกระดับข้าวไทยด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี"

 

วันที่ 14-15 มีนาคม 2561 นายลักษณ์ วัจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2561 "ยกระดับข้าวไทยด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี" และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การปรับโครงสร้างการผลิตและการตลาดข้าวไทย" โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมมารวยการ์เดน กรุงเทพฯ ซึ่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นางสาวปิยวรรณ มาตราช และนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง นักวิชาการเกษตรระดับปฏิบัติการ โดยวัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อให้เป็นเวทีสำหรับนักวิชาการได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านข้าวของกรมการข้าว และได้เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และคำแนะนำ ระหว่างนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวของประเทศไทย โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนตลอดไป