0987

เข้าร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมจัดเวทีชุมชน แก่กลุ่มเกษตรกรจากสหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้

เข้าร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมจัดเวทีชุมชน แก่กลุ่มเกษตรกรจากสหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้

 

วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายสมคิด มูลเมือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมจัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ตามหนังสือเชิญของสำนักเกษตรอำเภอพิชัย แก่กลุ่มเกษตรกรจากสหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้ จำกัด มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม 50 ราย