0987

รับมอบโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รับมอบโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

 

วันที่ 19 มีนาคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ รับมอบโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยการนำของอาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงส์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

         ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดทำโครงงานหัวข้อเรื่อง ระบบสารสนเทศพื้นฐานบนเว็บสำหรับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่โดยมีนางสาวจุฑามาศ ยอดตาคำ และนางสาวสุพัตรา นุ่มพรม นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เป็นผู้จัดทำ ภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ ดร.จักรกฤต เตโช ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งโครงงานดังกล่าวสามารถเก็บบันทึกข้อมูลพื้นฐานบุคคล ข้อมูลการลา และการฝึกอบรมให้มีการทำงานที่ง่ายขึ้นและข้อมูลเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งบุคลากรก็สามารถดูและตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการลา และข้อมูลการฝึกอบรมได้ด้วยตัวเอง

         โครงการดังกล่าวได้มีการส่งมอบให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ พร้อมทั้งบรรยายวิธีการใช้งานเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ห้องประชุมกวางทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่