0987

สืบราคารับซื้อเมล็ดพันธุ์พืช จากโรงสีในเขตจังหวัดแพร่

สืบราคารับซื้อเมล็ดพันธุ์พืช จากโรงสีในเขตจังหวัดแพร่

 

 

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายสมคิด มูลเมือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะกรรมการสืบราคารับซื้อเมล็ดพันธุ์พืช ได้ดำเนินการสืบราคาเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ เมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 จากโรงสีในเขตจังหวัดแพร่ ซึ่งการไปสืบราคาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงสีในจังหวัดแพร่ เป็นอย่างดี