0987

เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2651 ผ่านระบบ GIN Conference

เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2651 ผ่านระบบ GIN Conference

 

วันที่ 23 มีนาคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายบุญเศรษฐ์ มีมานะ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2651 ผ่านระบบ GIN Conference เพื่อให้การดำเนินงานปี 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีนายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกวางทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่