0987

เข้าร่วมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ จังหวัดกระบี่

เข้าร่วมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  จังหวัดกระบี่

 

วันที่ 26-28 มีนาคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ได้มอบหมายให้ นางอันธิกา. พิชัยเสน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุและงานการเงิน เข้าร่วมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ณ โรงแรม มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยมี นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนา มีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 200 คน วัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานด้านการเงินการคลัง และพัสดุ สามารถบริหารการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องโปร่งใส และสามารถใช้ระเบียบ และกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง