0987

จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล 2561

จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล 2561

 

วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายนคร สอนอุ่น เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปีงบประมาณ 2561

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการการทำนา และนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการเผยแพร่การใช้เครื่องมือที่มีส่วนช่วยในการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ โดยมีผู้แทนจากกลุ่มนาแปลงใหญ่ จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน 32 แปลง เข้าร่วมการประชุม

ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์