0987

บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

 

 

วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นางสาวชลิดา ปัญญาด้วง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมยกระดับคุณภาพการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัดแพร่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่