บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านวังฟ่อน

บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านวังฟ่อน

 

วันที่ 30 มีนาคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นางสาวชลิดา ปัญญาด้วง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมยกระดับคุณภาพการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านวังฟ่อน ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่