0987

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดน่าน

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดน่าน

 

นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 และเจ้าหน้าที่โครงการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์และถ่ายทอดความรู้ ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมดิอิมเพรสน่าน จังหวัดน่าน