0987

จัดการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ครั้งที่2 / 2561

จัดการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ครั้งที่2 / 2561 

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ครั้งที่2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยมีนายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบนโยบายการวางแผนการผลิตข้าวและการเชื่อมโยงตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกลุ่ม ให้ทราบผลความก้าวหน้าการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานภาคีเครือข่าย และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานในระดับจังหวัดหาพันธมิตรในการผลิตและการตลาดข้าวในแต่ละชุมชน และจัดทำข้อเสนอในการขอรับสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ผู้แทนจากกลุ่มนาแปลงใหญ่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 32 แปลง เข้าร่วมประชุมจำนวน 108 ราย