0987

บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า

บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า

 

 

วันที่ 4 เมษายน 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นางสาวชลิดา ปัญญาด้วง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมยกระดับคุณภาพการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัดแพร่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่