0987

ร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จังหวัดน่าน

ร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จังหวัดน่าน 

 

 

วันที่ 10 เมษายน 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายนคร สอนอุ่น เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นางสาวชไมพร แสนใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด และประชุมชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดน่าน วัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรม ชี้แจงปัญหาการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และวางแผนการเชื่อมโยงการตลาดเมล็ดพันธุ์ พร้อมกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ปี 2561ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น เน้นการบริหารจัดการรูปแบบกลุ่ม ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 45 ราย