0987

เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสวัสดิการรักษาพยาบาล ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่

เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสวัสดิการรักษาพยาบาล ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่

 

 

วันที่ 19 เมษายน 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อบหมายให้ นางอันธิกา พิชัยเสน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวฐิติพร กาบจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสวัสดิการรักษาพยาบาล ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวปฏิบัติการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก ให้กับผู้มีสิทธิและนำความรู้ที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์ให้กับผู้อื่นได้รับทราบอย่างถูกต้อง