0987

ทบทวนข้อมูลเกษตรกรในระบบบันทึกข้อมูล Big Farm อำเภอพิชัย

ทบทวนข้อมูลเกษตรกรในระบบบันทึกข้อมูล Big Farm อำเภอพิชัย

 

วันที่ 20 เมษายน 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายนคร สอนอุ่น เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

นางสาวชไมพร แสนใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าพบเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ และเกษตรอำเภอพิชัย

พื่อทบทวนข้อมูลเกษตรกรโครงการนาแปลงใหญ่ ปี 2561 ในระบบบันทึกข้อมูล Big Farm และข้อมูลรายชื่อของกลุ่มนาแปลงใหญ่ ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 15 กลุ่ม