0987

จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Niche Market) ครั้งที่ 1

จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Niche Market) ครั้งที่ 

 

วันที่ 23 เมษายน 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายมานพ หมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมจัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่ 1

ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านร้องลึก

ปราบศัตรูพืช ปลอดสารพิษ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 37 ราย