0987

อบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Niche Market ) ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม

อบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Niche Market ) ครั้งที่  ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม

 

วันที่ 24 เมษายน 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายมานพ หมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมจัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market ) 

ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์