0987

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการยกระดับมาตรฐานผลผลิตและมูลค่าข้าว GAP

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการยกระดับมาตรฐานผลผลิตและมูลค่าข้าว GAP

 

วันที่ 26-27 เมษายน 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

มอบหมายให้ นายสมคิด มูลเมือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการนาแปลงใหญ่

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการยกระดับมาตรฐานผลผลิตและมูลค่าข้าว GAP ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าว

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ และความเข้าใจ ในการมุ่งสู่ผลสำเร็จในการเชื่อมโยงผลผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ในพื้นที่นาแปลงใหญ่

สู่การตลาดเพื่อสร้างมูลค่าข้าว

และสามารถให้คำแนะนำ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้เกษตรกร และผู้ประกอบการในการรับซื้อผลผลิต