0987

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว จังหวัดระยอง

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว จังหวัดระยอง

 

ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

มอบหมายให้นายมานพ หมู่น้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง

โดยเน้นการสร้างทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเป็นวิทยากร มีผู้ร่วมการฝึกอบรมจำนวน 50 คน