0987

ประชุม คณะทำงานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคเหนือ

ประชุม คณะทำงานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคเหนือ

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะทำงานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคเหนือ ภายใต้โครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ครั้งที่1/2561 เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการจัดงานและติดตามผลการดำเนินงานให้ดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมกวางทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่