0987

เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 34 ณ อบต.บ้านกวาง

เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 34 ณ อบต.บ้านกวาง 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 34 ณ อบต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ซึ่งนายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้นายสมคิด มูลเมือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในครั้งนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ได้มีพันธุ์ข้าวเหนียวก่ำลืมผัว และได้ให้บริการกับประชาชนในด้านเมล็ดพันธุ์ ปัญหาโรค และแมลงต่างๆในนาข้าว และประชาสัมพันธ์พันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มีผู้ร่วมงานประมาณ 300 คน