0987

งานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ปี 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด

งานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ปี 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 พันเอก ประสิทธิพงศ์ มูลดี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด โดยมีนายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ได้กล่าวรายงาน ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว และการลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และนำไปพัฒนาพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ราคาผลผลิตสูงกว่าราคาตลาด มีต้นทุนการผลิตต่ำลง โดยมีบุคคลเป้าหมายเป็นผู้จัดการ คณะกรรมการ และสมาชิกโครงการ จำนวน 250 ราย