0987

ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายสมคิด มูลเมือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)และแปลงใหญ่ระดับจังหวัดครั้งที่2/2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำงานระหว่างศพก.และแปลงใหญ่ บรูณาการการดำเนินการระหว่างหน่วยงานในทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์