0987

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าไม้เนินสะอาด

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าไม้เนินสะอาด

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายสมคิด มูลเมือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2561/2562 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าไม้เนินสะอาด ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีเพาะปลูกใหม่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในรูปแบบต่างๆ เช่น สถานีเรียนรู้ นิทรรศการ การให้บริการด้านการเกษตร ตลอดจนการแสดง และจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกรต่างๆ