0987

เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง

เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง

 

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ พร้อมด้วยนายชัยพร เลาหล้า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่มีการบริการน้ำข้าวก่ำลืมผัว และประชาสัมพันธ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน