0987

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

 

 

วันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ เข้าร่วมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 หลักสูตร Smart Assistant Officer พัฒนา และรอบรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จของนาแปลงใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการดำเนินงานที่ถูกต้อง และชัดเจน เสริมสร้างสมรรถนะ และความรู้เกี่ยวกับกลไกทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปสมัยใหม่มาเพิ่มมูลค่าให้ข้าว ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และเพื่อสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการดังกล่าว

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี มีผู้ร่วมการฝึกอบรมกว่า 500 คน

โดยมีนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวเปิดงาน

และนางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ กล่าวต้อนรับ และวัตถุประสงค์การจัดอบรม พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแด่รองอธิบดีกรมการข้าว

 

 

 

ฝึกปฏิบัติในการนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใข้ในการพัฒนากลุ่มนาแปลงใหญ่ และนำเสนอผลการปฏิบัติ