ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

 

ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

  

 

 

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงราชสมบัติครบรอบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม โดยมีนายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดฯ กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยนายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์, นายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอำเภอพิชัย, นางสุวภี อุไรวรณ์ นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย, หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ, ผู้บริหาร อปท., กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, เกษตรกร และนักเรียน เข้าร่วมงาน 120 ราย ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการการผลิตสินค้าการเกษตร ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์