0987

เตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้น

S__21905414.jpg - 325.56 kb

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จัดอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้น ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี2560 (1 ล้านไร่) 

นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นางสาวปิยวรรณ มาตราช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จัดอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้น ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี2560 (1 ล้านไร่) ปีงบประมาณ 2560 ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอตรอน ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมจำนวน 100 รา

S__21905414.jpg - 325.56 kb        S__21905415.jpg - 339.28 kb

S__21905416.jpg - 448.95 kb        S__21905417.jpg - 395.47 kb