0987

ประชุมชี้แจงปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะและผลการดำเนินงานภายใต้โครงการด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2560

S 3768495

 

กรมการข้าว ระดมความคิดร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 12 ศูนย์ ชี้แจงปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะและผลการดำเนินงานภายใต้โครงการด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2560 

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 กรมการข้าว ระดมความคิดร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 12 ศูนย์ ชี้แจงปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะและผลการดำเนินงานภายใต้โครงการด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2560 โดยมีตัวแทนของ ศมข.แพร่ คือนายสมคิด มูลเมือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าชี้แจงใน 5 โครงการ ในความรับผิดชอบของ ศมข.แพร่ ได้แก่

1.โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

2.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศขช.และเครือข่าย

3.โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา

4.โครงการเฝ้าระวังฯ

5.โครงการ ศพก.

ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ โดยมีนายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการ ศมข.เชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด

S 3768495    S 3768496

S 3768497

S 3768498