0987

การอบรม GAP แก่เกษตรกร ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด

S 21159939

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2560 

วันที่ 23 สิงหาคม 2560  ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2560 ในหัวข้อ การอบรม GAP แก่เกษตรกร ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด โดยนางสาว ชลิดา ปัญญาด้วง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร

S 21159941

14822

14822