0987

 

78063

13958 1

15058S

S 12132451 550405606

 1497610514018

Display # 
Title Author Hits
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน รถยก Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 3
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ Written by Super User 133
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดจ้างเหมาขนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 54
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดจ้างเหมาขนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 80
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 247