0987

 

78063

13958 1

15058S

S 12132451 550405606

 1497610514018

บทบาทภารกิจ

ภารกิจหลัก 

1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์และการกระจายพันธุ์

2. วางแผนและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย

3. บริหารจัดการ และติดตามประเมินผลการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

4. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว

5. ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ข้าว

6. พัฒนาระบบการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว และมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย