วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านเมล็ดพันธุ์และสารสนเทศด้านข้าว

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนา และมุ่งมั่นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร