0987

 

78063

13958 1

15058S

S 12132451 550405606

 1497610514018

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านเมล็ดพันธุ์และสารสนเทศด้านข้าว

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนา และมุ่งมั่นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร