โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

อัตรากำลังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

 kajhon

นายขจร  โนวัฒน์

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

 

 

 

- ว่าง -

 

 

 

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

 

 

 

boonset 

 

 

นายบุญเศรษ์  มีมานะ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ

 sivakon

 

 

นายศิวกร  สัทธรรมนุวงศ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 

 tanit

 

 

นายธนิตย์  มหายศนันท์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 

 orthai

 

 

นางอรทัย  มีชัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ 

 

 

- ว่าง -

 

หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

chalida

นางสาวชลิดา  ปัญญาด้วง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายมานพ  หมู่น้อย

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

manas

 ว่าที่ร้อยตรีมนัส  พรบัญชานนท์

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

nopadol

 นายนพดล  อุ่นอก

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ว่าง

ช่างซ่อมบำรุง ช3

  akaradat

นายอัครเดช  นาคสวัสดิ์

ช่างซ่อมบำรุง ช3

singkan

 นายสิงคาร  ศักดิ์ศิริ 

ช่างไฟฟ้า ช3

preeda

นายปรีดา  กัณฑเจตน์ 

ช่างเครื่องจักรกล ช3

watsarapong

 นายวัชรพงษ์  จิตเพียร

พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ ช2

prajuk

นายประจักษ์  วีระคำ

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2 

 phachern

 นายเผชิญ  สว่างตระกูล

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2 

pairat

 นายไพรัช  ขำแจง 

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2 

chalongchai

 นายฉลองชัย  นะภิใจ

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2 

boonchauy

นายบุญช่วย  อุดคำมี 

พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

กลุ่มควบคุมคุณภาพ

boonset

นายบุญเศรษฐ์  มีมานะ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ

piyavan

นางสาวปิยวรรณ  มาตราช

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

khantong

 นางขันทอง  เครือสนธิ์

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2

sinsamud

  นายสินสมุทร  เกษามา

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2

sathit

 นายสถิตย์  กัณฑะเจตน์

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

sivakon

นายศิวกร  สัทธรรมนุวงศ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

chamaiporn

นางสาวชไมพร  แสนใจ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

narong

นายณรงค์  วงศ์สาร

พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ ช2

vichit

นายวิชิต  ฟองคำ

ช่างซ่อมบำรุง ช3

sao 

นายเสาร์  หมั่นเพียร

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2

boonchoo

นายบุญชู  กันทรักษ์

ช่างซ่อมบำรุง ช3

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

tanit

นายธนิตย์  มหายศนันท์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

somkid

นายสมคิด  มูลเมือง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

nakorn

 นายนคร  สอนอุ่น

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

orthai

นางอรทัย  มีชัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

kittikarn

นางกิตติกานต์  พันธุ์มี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

untika

นางอันธิกา  พิชัยเสน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 kae

 นางสาวศุทธภา  เจริญสุข

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

chutima

 นางสาวชุติมา  พรมสาย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

supat

นางสุพัฒน์  กัณฑะเจตน์

พนักงานพัสดุ ส3

sangduan  

นางแสงเดือน  ชัยนนถี

พนักงานธุรการ ส3

nuntavan

นางนันทวรรณ  กันทรักษ์

พนักงานพิมพ์ ส3

chuchart

นายชูชาติ  สัจจมงคล

พนักงานขับรถยนต์ ส2

net

นายเนตร  อุตรศรี

พนักงานขับรถยนต์ ส2

sanoa

 นายเสนาะ  เอกจิตต์

พนักงานขับรถยนต์ ส2

 manashomros

 นายมนัส  หอมรส

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2 

sin

  นายสินธุ์  เทพยศ

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2