หางไหลกําจัดศัตรูพืช
  •   2022-07-05 09:14:55    56     5

หางไหลกําจัดศัตรูพืช
หางไหลหรือโล่ตินนับว่าเป็ นพืชชนิดหนึง ทีใช้ป้ องกันกําจัดศัตรูพืชได้เป็ นอย่างดี หางไหล หรือโล่ติ น เป็ นพืชทีจัดอยู่ในวงศ์ PAPILONACEAE ซึงมีสารโรติโนนเป็ นสารพิษในการกําจัดแมลง เป็ น ไม้เลือย เจริญงอกงามในป่ าชืนและชายแม่นํ าลําคลองทัวไป ในประเทศ ไทยพบว่ามี 21 ชนิด แต่มีเพียง 2 ชนิดเท่านันทีพบว่ามีสารพิษช่วยกําจัด ศัตรูพืชมาก และนิยมปลูกเป็ นการค้าคือ หางไหลขาว มีสารโรติโนน ประมาณ 7-8% และหางไหลแดง มีสารโรติโนนน้อยกว่า แต่โดยมากจะพบชนิด แดงมากกว่าชนิดขาว สําหรับชือตามท้องถิ นต่างๆ ก็เรียกแตกต่างกันไป อาทิ โล่ติ น หางไหล เครือไหล ไหลนํ า กะลําเพาะ เป็ นต


  • bytes