ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังเตือนภัยศัตรูข้าว


    ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังเตือนภัยศัตรูข้าว

   

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566
นางสาวศรีสกุล ทำดี ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้นางสาวอัญชลี ดวงปิติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังเตือนภัยศัตรูข้าว จังหวัดอุตรดิตถ์ และให้คำแนะนำเกษตรกรสำหรับการดูแลแปลงนาในช่วงฤดูการเพาะปลูก อำเภอพิชัย อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์