ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี GAP และเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินมาตรฐานข้าวคุณภาพดี เพื่อขอการรับรองระบบการผลิตข้าว GAP (Good Agricultural Practices) แบบกลุ่ม


    ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี GAP และเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินมาตรฐานข้าวคุณภาพดี เพื่อขอการรับรองระบบการผลิตข้าว GAP (Good Agricultural Practices) แบบกลุ่ม

   

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

นางสาวศรีสกุล ทำดี ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้นายวิชัย ชาวน่าน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพัชราภรณ์ สมเทศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี GAP และเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินมาตรฐานข้าวคุณภาพดี เพื่อขอการรับรองระบบการผลิตข้าว GAP (Good Agricultural Practices) แบบกลุ่ม ขอบข่ายแหล่งผลิตข้าวทั่วไป (มกษ.4401-2551) ปี 2566 นอกนาแปลงใหญ่ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์