โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 4 ปี 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์


    โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 4 ปี 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์

   

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566
นางสาวศรีสกุล ทำดี ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายชัยพร เลาหล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติ
โครงการฯ เข้าร่วมให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 4 ปี 2566 มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมให้บริการด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร โดยมีนายอนวัช สัตตบุศย์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์