ประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3/2566


    ประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3/2566

   

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
นางสาวศรีสกุล ทำดี ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เข้าร่วมประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวสถานการณ์เมล็ดพันธุ์คงคลัง รายงานผลคุณภาพเมล็ดพันธุ์ รายงานการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยมีนายกฤษฏิน คำตัน ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแม่โพสพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง