ติดตามให้คำแนะนำแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวของโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำลี จังหวัดอุตรดิตถ์


    ติดตามให้คำแนะนำแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวของโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำลี จังหวัดอุตรดิตถ์

   

วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566
นางสาวศรีสกุล ทำดี ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้นางสาวชญาภา สุขดำรงมั่น เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ติดตามให้คำแนะนำแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำลี ปี 2566 โดยให้คำแนะนำการดูแลรักษาแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี ณ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์