ร่วมสังเกตุการณ์การตรวจประเมินการติดตามครั้ง 1 ปี 2566 ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed


    ร่วมสังเกตุการณ์การตรวจประเมินการติดตามครั้ง 1 ปี 2566 ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed

    วันที่ 8 กันยายน 2566 นางสาวศรีสกุล ทำดี ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้นางสาวพัชราภรณ์ สมเทศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวรสริน ทรตัน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและพนักงานแปลง ร่วมสังเกตุการณ์การตรวจประเมินการติดตามครั้ง 1 ปี 2566 ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed ขอบข่ายแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (มกษ.4406) ในพื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยมีนางปิยวรรณ ชัยวิล บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จำกัด CENTRAL LAB THAI เป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP