ประชุมชี้แจงขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์


    ประชุมชี้แจงขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์

    วันที่ 7-8 กันยายน 2566 นางสาวศรีสกุล ทำดี ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้นายชัยพร เลาหล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ,นางสาวชญาภา สุขดำรงมั่น เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายชยานนท์ วงศ์พุฒิ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ จัดการประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว วิธีการจัดการดูแลแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โรคแมลงศัตรูข้าวและฝึกปฏิบัติวินิจฉัยจริงในแปลง เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพไว้ใช้ในชุมชน แก่กลุ่มเกษตรกรธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนาขุม ณ ที่ทำการกำนันตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์