การถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์


การถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์

     เป็นการปฏิบัติงานนอกเหนือจากงานผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติในฐานะผู้แทนกรมการข้าวในเขตพื้นที่และโครงการพิเศษต่างๆ ภายใต้ข้อจำกัดของบุคลากร และต้องปฏิบัติภารกิจหน้าที่ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา จึงจำเป็นต้องกำหนดภารกิจหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีความชัดเจน ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสมบูรณ์ เป้นประโยชน์ต่อชาวนาและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

บทบาทหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศเครือข่าย

2. ดำเนินการ/ประสานงานการถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

3. พัฒนา สนับสนุน ระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

4. พัฒนา สนับสนุน ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในท้องถิ่น

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย