การตลาดเมล็ดพันธุ์


การบริหารการตลาดเมล็ดพันธุ์
 
การบริหารการตลาด  คือ  กระบวนการวางแผนและบริหารแนวความคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด  หรือที่เรียกว่า  4P  ได้แก่
1.ผลิตภัณฑ์ (product) หรือในที่นี้หมายถึงเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนประสมการตลาดที่สำคัญที่สุดที่นักการตลาดต้องหยิบยก ขึ้นมาพิจารณาก่อน  โดยการเลือกผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดเป้าหมายจำเป็นต้องมีคุณภาพที่ดีเป็นพันธุ์ที่ชาวนาต้องการ
2.ราคา (price) เป็นสิ่งที่กำหนดมูลค่าในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในรูปของเงินตรา แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะถูกพัฒนาอย่างถูกต้องตามความต้องการของตลาดเป้าหมายแล้วก็ตามไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์จะขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ราคาจะเป็นตัวแปรที่สำคัญตัวหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าสนใจและยอมรับในผลิตภัณฑ์นั้น อย่างไรก็ตามการกำหนดราคาจะต้องให้ความถูกต้องและยุติธรรม  โดยคำนึงถึงต้นทุน  ลักษณะการแข่งขันในตลาดเป้าหมาย ราคาที่เหมาะสมจะเป็นตัวผลักดันผลิตภัณฑ์ให้ออกสู่ตลาดเป้าหมายได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร หากเมล็ดพันธุ์มีราคาสูงเกินไปจะมีปัญหาต่อการจำหน่ายค่อนข้างมาก
3.การจัดจำหน่าย  (place)  หมายถึง  การจัดช่องทางการจำหน่ายและการกระจายตัวสินค้า  ในการจัดช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ดีเพียงใดก็ตาม  หากไม่สนองความต้องการของผู้บริโภคและสถานที่เขาต้องการไม่เหมาะสมจึงต้องพิจารณาการเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภค  เส้นทางในการเคลื่อนย้ายนั้นต้องผ่านคนกลางหรือสถาบันที่เป็นตัวแทนจำหน่าย  ทั้งนี้เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ไปถึงมือชาวนาได้ทันเวลาตามต้องการ
4.การส่งเสริมการตลาด  (promotion)  เป็นการสื่อความหมายให้ตลาดเป้าหมายได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะจำหน่าย  ณ  สถานที่ใด  ระดับใด  การส่งเสริมการตลาดเป็นตัวแปรตัวหนึ่งของส่วนประสมการตลาด  โดยทำหน้าที่ชี้ชวนให้ลูกค้าเป้าหมายสนใจและซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ