บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    2591  

นางสาว ศรีสกุล ทำดี

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาว รัตนา พันธ์บุญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว ฐิติพร กาบจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว ภัชลดา รุ่งอาภาสิริ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว กาญจนา นำลอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

นาง สุพัฒน์ กัณฑะเจตน์

พนักงานพัสดุ ส4

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

นาง แสงเดือน ชัยนนถี

พนักงานธุรการ ส4

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

นาย เนตร อุตรศรี

พนักงานขับรถยนต์ ส2

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

นาย สินธุ์ เทพยศ

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย ธนิตย์ มหายศนันท์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

นาย วิมลชัย คำดอก

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

นาย มานพ หมู่น้อย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว รสริน ทรตัน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

นาย นพดล อุ่นอก

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

นาย ณรงค์ วงศ์สาร

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช2

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

นาย ปรีดา กัณฑเจตน์

ช่างเครื่องจักรกล ช3

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

นาย ประจักษ์ วีระคำ

ช่างซ่อมบำรุง ช3

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

นาย ไพรัช ขำแจง

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

นาย วัชรพงษ์ จิตเพียร

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช2

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

นาย นิติธร กันหาประกอบ

พนักงานทุนหมุนเวียน (นักเกษตร)

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มควบคุมคุณภาพ


นางสาว ชไมพร แสนใจ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว พัชราภรณ์ สมเทศ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

นาย สถิตย์ กัณฑะเจตน์

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส3

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

นาง ขันทอง เครือสนธิ์

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส3

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์


นางสาว อัญชลี ดวงปิติ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

นาย วิชิต ฟองคำ

ช่างซ่อมบำรุง ช4

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

นาย บุญชู กันทรักษ์

ช่างซ่อมบำรุง ช4

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

นาย เสาร์ หมั่นเพียร

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี


นาย ชัยพร เลาหล้า

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ดี

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว ชญาภา สุขดำรงมั่น

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

054654661

pre_rsc@rice.mail.go.th