วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       499  

   

วิสัยทัศน์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เป็นองค์กรหลักที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี สู่ชุมชนเกษตรกรทุกอำเภอ

คำนิยม

    Proud    ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

    Responsibility    มีความรับผิดชอบอย่างยิ่งให้งานบรรลุผล

    Spirit    มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจให้แก่เพื่อนร่วมงานและองค์กร

    Communication & Community    มีการสื่อสารวิทยาการที่ดีเพื่อพัฒนาชุมชนและเกษตรกร

พันธกิจ

    1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์และการกระจายเมล็ดพันธุ์

    2. วางแผนและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย

    3. บริหารจัดการและติดตามประเมินผลการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

    4. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว

    5. ส่งเสริมสนับสนุนและถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

    6. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย